ចំនុចធំ10 ដែលអ្នកត្រូវដឹងពេលទិញផ្ទះមួយ។

  តើអ្នក​ដែលជាអ្នកទិញផ្ទះ​លើកដំបូង​ចង់​ទទួលបាន​ការចូល​ទៅក្នុង​ទីផ្សារនេះ? នេះជា​ជំហ៊ាន​ដើម្បី​យកទៅជួយអ្នក​ក្នុងការសម្រេចចិត្ត​ថាតើអ្នក​ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច​ដើម្បី​ទទួល​យកធ្លាក់ចុះ​នេះ។

  1. កុំទិញ​ប្រសិនបើ​អ្នកមិនអាច​នៅ​មួយកន្លែង If you can’t commit to remaining in one place for at least a few years, then owning is probably not for you, at least not yet. With the transaction costs of buying and selling a home, you may end up losing money if you sell any sooner – even in a rising market. When prices are falling, it’s an even worse proposition.
  2. ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ការប្រមូល​ការឥណទានរ​បស់អ្នក Since you most likely will need to get a mortgage to buy a house, you must make sure your credit history is as clean as possible. A few months before you start house hunting, get copies of your credit report. Make sure the facts are correct, and fix any problems you discover.
  3. កំណត់គោលដៅ​សម្រាប់ផ្ទះ​អ្នក​ពិតជាអាច​មានលទ្ធភាព​ទិញបាន The rule of thumb is that you can buy housing that runs about two-and-one-half times your annual salary. But you’ll do better to use one of many calculators available online to get a better handle on how your income, debts, and expenses affect what you can afford.
  4. If you can’t put down the usual 20 percent, you may still qualify for a loan. There are a variety of public and private lenders who, if you qualify, offer low-interest mortgages that require a small down payment.
  5. Buy in a district with good schools. In most areas, this advice applies even if you don’t have school-age children. Reason: When it comes time to sell, you’ll learn that strong school districts are a top priority for many home buyers, thus helping to boost property values.
  6. Get professional help. Even though the Internet gives buyers unprecedented access to home listings, most new buyers (and many more experienced ones) are better off using a professional agent. Look for an exclusive buyer agent, if possible, who will have your interests at heart and can help you with strategies during the bidding process.
  7. Choose carefully between points and rate. When picking a mortgage, you usually have the option of paying additional points — a portion of the interest that you pay at closing — in exchange for a lower interest rate. If you stay in the house for a long time — say three to five years or more — it’s usually a better deal to take the points. The lower interest rate will save you more in the long run.
  8. Before house hunting, get pre-approved. Getting pre-approved will you save yourself the grief of looking at houses you can’t afford and put you in a better position to make a serious offer when you do find the right house. Not to be confused with pre-qualification, which is based on a cursory review of your finances, pre-approval from a lender is based on your actual income, debt and credit history.
  9. Do your homework before bidding. Your opening bid should be based on the sales trend of similar homes in the neighborhood. So before making it, consider sales of similar homes in the last three months. If homes have recently sold at 5 percent less than the asking price, you should make a bid that’s about eight to 10 percent lower than what the seller is asking.
  10. Hire a home inspector. Sure, your lender will require a home appraisal anyway. But that’s just the bank’s way of determining whether the house is worth the price you’ve agreed to pay. Separately, you should hire your own home inspector, preferably an engineer with experience in doing home surveys in the area where you are buying. His or her job will be to point out potential problems that could require costly repairs down the road.

  1 Comment

  1. admin says:

   If you want to read the rest in Khmer, please copy the text above and paste it here: https://translate.google.com/#

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *